Myfxbook الفوركس الماس

Myfxbook MT5

How do i set up myFxbook (mt5) account? i have only managed to set up for mt4. Someone kindly assist me.
submitted by Interesting-Click-12 to Forex [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 1 tháng 12, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 1 tháng 12, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • INVEO
 • Beraringfx
 • Imperial Invest
 • HSB
 • Phoenix
 • Exfor
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.
https://preview.redd.it/4lfh2blog93a1.png?width=721&format=png&auto=webp&s=a03dd1987cb73cebeeda9a5ed0369fffa503076a
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, bạn có thể xem miễn phí tin tức Forex, lịch tài chính cũng như thông tin chi tiết và biểu đồ thị trường mới nhất trên Ứng dụng FxGecko. Điều này bao gồm tỷ giá ngoại hối mới nhất, báo giá vàng/dầu thô và những thăng trầm, chỉ số toàn cầu, tỷ lệ mua/bán, chênh lệch trung bình, v.v.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Dec. 1 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Dec. 1 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers:
 • INVEO
 • Beraringfx
 • Imperial Invest
 • HSB
 • Phoenix
 • Exfor
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.
https://preview.redd.it/7238hw1ae93a1.png?width=702&format=png&auto=webp&s=b99f29ecb90160afcfe4e9aad2b8418aa15024be
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, you can view Forex news, financial calendars and the latest market details and charts for free on the FxGecko APP. This includes the latest forex rates, gold/crude oil quotes and ups and downs, global indices, long/short ratios, average spreads and more.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

Scam Alert: Unregistered Offshore Forex Tag Team Fraudsters FX Winning and Turbo HFT aka Turbo FX aka Turbo FX Trading - the very same Colombian scam artists that stole millions in the Frequency FX scam 5 years ago. They recruit with fake myfxbook charts. Big Ponzi MLM Scheme burned 150+ victims.

Scam Alert: Unregistered Offshore Forex Tag Team Fraudsters FX Winning and Turbo HFT aka Turbo FX aka Turbo FX Trading - the very same Colombian scam artists that stole millions in the Frequency FX scam 5 years ago. They recruit with fake myfxbook charts. Big Ponzi MLM Scheme burned 150+ victims. submitted by FuckKingFrank to InvestmentFraud [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 17 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • Moomoo
 • TradeNext
 • Zeyfex
 • A2Markets
 • CHF Trading
 • Dax Trade
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.

https://preview.redd.it/m9tquyzvlh0a1.png?width=718&format=png&auto=webp&s=7191e1070c251c1d3c7f789ddfe9ea2a530dd8a4
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 11, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 11, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • Socrates Legacy
 • PT. Premier Equity Futures
 • Odak FX
 • Asian Custom Corporation Limited (ACC)
 • Chancellor & Co.
 • Golden Royal Index
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/o35d3t20raz91.png?width=684&format=png&auto=webp&s=582e6d63ad40964a548efc7677bdbfb25bf895df
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 23 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 23 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • Velox Capital
 • Central Edge
 • LionsFX
 • D-Capital
 • World Software
 • iBiz Capital
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.
https://preview.redd.it/5iosblip3o1a1.png?width=715&format=png&auto=webp&s=dad4021a9d3256d1680459fd376300668902920d
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 9, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 9, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • HOPOO (Unable to withdraw funds)
 • XS Systems
 • TradeEU
 • Trade Mono
 • Whiz FX
 • Ikon Group
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/nkm4cnd1gwy91.png?width=697&format=png&auto=webp&s=2b8681e755ed0bf7c8f34536c5425fd6f253d956
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 16 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 16 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • World Mark Trading
 • Finowiz
 • Royalex
 • Algo Trade
 • Tidex
 • BiKing
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.

https://preview.redd.it/i9q49ukf2a0a1.png?width=714&format=png&auto=webp&s=022f2587639a72634727f70db89659d5b327c986
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 22 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 22 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • Easy Way Global
 • Rich Smart
 • 欧亿OYI (Bẫy tiền⚠️)
 • J.F Capital
 • GrapheneFx
 • OzasTi
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.
https://preview.redd.it/p3q2ev151h1a1.png?width=711&format=png&auto=webp&s=0a5085e7d0edfc7a8f32a7d09ae64eae07efbf6e
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 22 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 22 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • Easy Way Global
 • Rich Smart
 • 欧亿OYI (Money Trap⚠️)
 • JF Capital
 • GrapheneFx
 • OzasTi
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.
https://preview.redd.it/m8dzbfyuyg1a1.png?width=707&format=png&auto=webp&s=f7861457ec90607eedb62f6d34d5219e8e5959b6
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join FxGeckoAPP community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to FxGeckoAPP [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 10 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 10 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • EmpowerFX
 • BMI Markets
 • EXON Markets
 • LavaTeck
 • CoinMetro
 • CoinCorner
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.

https://preview.redd.it/k6sg5cnxi3z91.png?width=672&format=png&auto=webp&s=ee150a0eae31d1866ba83e3e0bd811d282f6ccbb
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 4, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 4, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • Best Bonus fx
 • AskeMarket
 • Daniels Trading
 • ApolloFinances
 • Trinity Global Market
 • Goldstone Global Limited
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/qufhximxuwx91.png?width=709&format=png&auto=webp&s=5ceb3123c63eb2518659171809464fadb464f708
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join FxGeckoAPP community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to FxGeckoAPP [link] [comments]

FxGecko updated 5 trading platform on Nov. 3, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 5 trading platform on Nov. 3, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 5 brokers :
 • VS FX FINANCIAL LIMITED (Unable to withdraw funds, stay away!)
 • GOOD ENOUGH FX
 • Talos
 • Exim Markets
 • KH PRIME
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/mf16hldu2px91.png?width=694&format=png&auto=webp&s=9823b5beab553ac016d6f762bd701107ba759717
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 17 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 17 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • Moomoo
 • TradeNext
 • Zeyfex
 • A2Markets
 • CHF Trading
 • Dax Trade
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/mxcyumiaoh0a1.png?width=711&format=png&auto=webp&s=bf3083768fcdaf7a1ee9fec2fdfc0c8b3228eeb1
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 10, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 10, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • EmpowerFX
 • BMI Markets
 • EXON Markets
 • LavaTeck
 • CoinMetro
 • CoinCorner
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/3839m0p2g3z91.png?width=699&format=png&auto=webp&s=820cfd141bdc26a634897607c785012fc02b45e5
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join FxGeckoAPP community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to FxGeckoAPP [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 2 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 2 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • UIFIC
 • Betail Capital
 • Juhao International
 • TAJ Group
 • Rishabh Gold
 • Pier Markets
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.
https://preview.redd.it/4ul1116olix91.png?width=676&format=png&auto=webp&s=607364f34e6558934b7b0599f54d38a003d0b0db
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 23 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 23 -- you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • Velox Capital
 • LionsFX
 • Central Edge
 • D-Capital
 • World Software
 • iBiz Capital
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.
https://preview.redd.it/76y6z05z1o1a1.png?width=694&format=png&auto=webp&s=7a52ed467db44b52180d48560356a7fb6512f899
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join HitoRank community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to HitoRank [link] [comments]

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 16, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams

FxGecko updated 6 trading platform on Nov. 16, you can search to see their regulatory license, MT4/MT5, related companies, customer complaints and other risk alerts to avoid potential scams
Today FxGecko has updated 6 brokers :
 • World Mark Trading
 • Finowiz
 • Royalex
 • Algo Trade
 • Tidex
 • BiKing
▶ FxGecko reminds you to check the regulatory information and customer complaints of these trading platforms to avoid potential scams.
For some brokers that are operating abnormally or have ceased operations, be aware of the risk information of their related companies.
Check here:https://www.fxgecko.net/
Now you can search on FxGecko to view qualification information and risk tips for over 30,000 financial service providers, as well as over 8,000 investor complaints.
You can also complain against any problematic brokers on FxGecko to seek solutions; or expose scam brokers to warn others not to fall for them.

https://preview.redd.it/bn86o1mbq90a1.png?width=712&format=png&auto=webp&s=d4382655a940c00fac836771499f01fb91bb6286
PS: The languages supported by FxGecko include English, Chinese, Malay, Vietnamese and Thai.
In addition, FxGecko APP has added real-time financial information and financial calendar modules, which can help you keep abreast of market developments.
Welcome to join FxGeckoAPP community, which is regularly updated with information on the Forex market and trading brokers, as well as issues of investor complaints against brokers. Keeping a regular eye here will help you improve your market acumen and avoid common investment scams.
submitted by FxGecko to FxGeckoAPP [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 3 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 3 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 5 nhà môi giới:
 • VS FX FINANCIAL LIMITED (Không thể rút tiền, hãy cẩn thận!)
 • GOOD ENOUGH FX
 • Talos
 • Exim Markets
 • KH PRIME
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.

https://preview.redd.it/l79vugth6px91.png?width=720&format=png&auto=webp&s=180988cb22faa20f7a608886a631cdf225398cfb
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 11 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng

FxGecko đã cập nhật 6 nền tảng giao dịch vào ngày 11 tháng 11, bạn có thể tìm kiếm để xem giấy phép theo quy định của họ, MT4/MT5, các công ty liên quan, khiếu nại của khách hàng và các cảnh báo rủi ro khác để tránh lừa đảo tiềm năng
Hôm nay FxGecko đã cập nhật 6 nhà môi giới:
 • Socrates Legacy
 • PT. Premier Equity Futures
 • Odak FX
 • Asian Custom Corporation Limited (ACC)
 • Chancellor & Co.
 • Golden Royal Index
FxGecko nhắc bạn kiểm tra thông tin quy định và khiếu nại của khách hàng về các nền tảng giao dịch này để tránh những trò gian lận tiềm ẩn.
Đối với một số công ty môi giới đang hoạt động bất thường hoặc đã ngừng hoạt động, hãy lưu ý đến thông tin rủi ro của các công ty liên quan của họ.
Kiểm tra tại đây:https://www.fxgecko.net/vi_VN/
Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm trên FxGecko để xem thông tin về trình độ và lời khuyên rủi ro của hơn 30.000 nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như hơn 8.000 khiếu nại của nhà đầu tư.
Bạn cũng có thể khiếu nại bất kỳ nhà môi giới có vấn đề nào trên FxGecko để tìm kiếm giải pháp; hoặc vạch trần các công ty môi giới lừa đảo để cảnh báo những người khác không rơi vào lưới tình của họ.

https://preview.redd.it/dhsfjxmuraz91.png?width=711&format=png&auto=webp&s=a01a8a6c3424ff4ea84814251756316f41b94c67
Các ngôn ngữ được FxGecko hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay, tiếng Việt và tiếng Thái.
Ngoài ra, FxGecko APP đã bổ sung thêm các mô-đun lịch tài chính và thông tin tài chính theo thời gian thực, có thể giúp bạn bám sát các diễn biến của thị trường.
Chào mừng bạn đến với cộng đồng VietForex ! Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các bản cập nhật hàng ngày về tin tức thị trường ngoại hối và vàng, thông tin về nhà môi giới toàn cầu và các khiếu nại của nhà đầu tư về các nhà môi giới. Theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện sự nhạy bén với thị trường, cũng như tránh được những trò lừa đảo đầu tư phổ biến.
submitted by FxGecko to VietForex [link] [comments]

EnviFX Review - Big MyFXBook Smoke and Mirror Show With Fake Trading? - ...

EnviFX Review - Big MyFXBook Smoke and Mirror Show With Fake Trading? - ... submitted by rorysingh to u/rorysingh [link] [comments]

The Best Forex Trading Robot You Will Find 90% Win Rate ... Best FOREX ROBOT Ever 2019. $100 to $50,000 in a month ... HOW TO SETUP MYFXBOOK (2 Minute Account setup) - YouTube How To Connect Your Forex Account To MyFxBook (The Easy ... How to connect MetaTrader4 to MyFxBook - YouTube

MT5 Champion FX live myfxbook statistic: Real (USD), RoboForex, Technical, Automated, 1:300 , MetaTrader 5 . MT5 Champion FX robot screenshots: MT5Champion_backtest_EURUSD_FixedLot . Settings of MT5 Champion FX: MT5 Champion FX robot Parameters: License Here you have to copy the license from the Member’s Area (see The activation of MT5 Champion). Comment This is the comment of the EA. You ... Results and performance of Mt5-3000014633. Discuss, review, analyze and learn about Mt5-3000014633. Fortunately, there is Myfxbook, a service statistics, which performs all analytics of your trading activity automatically. You only need to provide a service with data of reports from the terminal. We’ll talk about how to add monitoring of your account on Myfxbook and basic features of this service (it’s absolutely free of charge) in today’s article. Sunday, 7 January 2018. الفوركس روبوت تجارة البرمجيات الحرة Results and performance of Mt5-8880. Discuss, review, analyze and learn about Mt5-8880. Sign In. Home . News; Economic Calendar ... Myfxbook does not provide investment advice directly, indirectly, implicitly, or in any manner whatsoever by making such information and/or features available to you. You should use any information gathered from here and/or utilize the AutoTrade features only as a ...

[index] [8911] [14355] [2722] [12881] [4456] [7646] [5184] [6606] [10920] [8984]

The Best Forex Trading Robot You Will Find 90% Win Rate ...

This is the quick way to setup your account on MyFXBook. Myfxbook is a great tool for traders. If you have a live OR demo forex account and want to get more ... How to connect MetaTrader 4 to Myfxbook. In this video, you will learn the benefits of using a third-party verification website. This guide is aimed at begin... My Telegram- https://t.me/PipsAhoyOfficial Broker I use- http://bit.ly/2I1obKq My blog- https://www.PipsAhoy.com Forex Backtesting Simulator- http://bit.ly/3... To learn more on how to trade the markets professionally, get access to our free 5 day video course. Click on the link below. For beginners: https://masterth... How To Connect Your Forex Account To MyFxBook (The Easy Way) - Duration: 12:02. JustinEqualsTime 8,892 views. 12:02 . How to Verify Your Myfxbook Account - Duration: 9:06. 5 Star Forex Systems ...

#

test2